Om os

Formålet med John Cleese Society of Århus & Omegn

Vores formål er mere at have det sjovt end at få kloden på ret spor igen. Men det hænger selvfølgelig sammen, og selvom vi har mange skøre ideer, kan vi godt bruge et par stykker mere. Vi er iværksættere af humor, en kreativ gør-det-selv forening, der kun rykker i kraft af medlemmernes initiativer

Verdens første humoristiske decennale 

John Cleese Society of Århus & Omegn har holdt festivaler i verdens første i 1998, verdens største i 2008 og igen 2018.

Det sker åbenbart hvert 10. år, og vi kan nu tale om en tradition for, som det hedder på kunstsprog, en decennal festival, ja vi har nu skabt “Verdens første humoristiske decennale”, en hyldest til John Cleese og alt, hvad der får smilet frem.

For de mere nørdede og meningsløst nysgerrige, klik her for at se billeder, programmer, videoer og hjemmesider for de gamle festivaler

Fuld opbakning fra John Cleese

Hver festival blev afholdt med fuld opbakning fra John Cleese, der personligt åbnede den første festival via papfigur og en håndholdt mikrofon sat til en en trykknap-telefon. Vi interviewede ham live fra scenen, publikum stillede spørgsmål, og så var vi i gang.

Hans skriftlige anbefalinger om at støtte festivalen har åbnet mange døre og hjerter, der nok ellers har været lukkede, når vi kom med hatten i hånden.

I 2010 personligt mødtes Cleese personligt med aktivisterne i John Cleese Society of Århus & Omegn – til et medlems-arrangement i tivoli-teateret.

Læs mere om Cleese og os her.

Vi hænger os ikke i paragraffer

Indrømmet. Vi er en mærkelig forening. Møder holder vi stort set aldrig, vi har rod i medlemskartoteket, og er man først medlem, så kommer der ikke nogen og indkræver et årligt kontingent.

Men ellers er vi en fuldt lovlig forening, med vedtægter, der ligner alle andre foreninger – og dog:

Vedtægter for

John Cleese Society of Århus & Omegn

1:NAVN

Selskabets navn er: “John Cleese Society of Århus & Omegn”. Ved “Omegn” forstås området uden for Århus bys grænser.

2: HJEMSTED OG STIFTELSE

Selskabets hjemsted er Århus Kommune.

3: FORMÅL

Selskabets formål er at samles om det gode grin. Selskabet vil fremme et miljø, hvori den Cleese’ske humor trives.

Selskabet er en non-profit organisation, der udelukkende arbejder for almenunyttige formål. Skulle selskabets aktiviteter på forunderlig vis give overskud, vil midlerne blive låst fast i en særlig foreningskonto (jfr. §6 stk. 3 og §8).

4: MEDLEMMER

Som medlem af selskabet kan optages enhver, som ønsker at støtte selskabets formål. Optagelse i selskabet sker ved henvendelse til selskabets bestyrelse, herefter kaldt “Kontoret for særlige anliggender”. Optagelse kan nægtes, hvis “Kontoret for særlige anliggender” skønner, at medlemskabet kan blive til ulempe for selskabets virksomhed. Dersom den pågældende ønsker det, skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling.

5: KONTINGENT, UDMELDELSE OG EKSKLUSION

Kontingentet fastlægges af generalforsamlingen. Kontingentet betales ved indmeldelsen, ”Kontoret for særlige anliggender” bestemmer om, det efterfølgende vil opkræve et generelt medlemskontingent hvert år, sjældnere eller slet ikke.. Ved kontingentrestance udover 14 dage kan et medlem med mindst 8 dages varsel slettes af foreningens medlemsliste. Fornyet optagelse efter sletning kan ske efter indbetaling af skyldigt kontingent.

Udmeldelse skal ske skriftligt til “Kontoret for særlige anliggender” med mindst 14 dages varsel.

Et medlem kan ekskluderes, hvis “Kontoret for særlige anliggender” skønner, at medlemskabet er til ulempe for selskabets virksomhed. Dersom den pågældende ønsker det, skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling,

6: ORGANISERINGEN

Stk. 1: Selskabet

Selskabet består af en række kontorer med hvert sit arbejdsområde samt et honorært præsidium. Ethvert medlem kan engagere sig i arbejdet i eksisterende kontorer eller tage initiativ til oprettelsen af nye.

Mellem generalforsamlinger kan afholdes stormøder for hele eller dele af medlemsskaren. Ethvert medlem af selskabet kan tage initiativ til afholdelse af stormøde. Indkaldelse/invitation og dagsorden/indholdsbeskrivelse udsendes af arrangørerne.

Stk. 2: “Kontoret for særlige anliggender”

Selskabet ledes til enhver tid af “Kontoret for særlige anliggender”, der har til opgave:

at tegne selskabet udadtil gennem den tegningsberettigede generalinspektør

at være ansvarlig for selskabets økonomi

at koordinere aktiviteterne i de forskellige kontorer

at godkende de enkelte kontorers dispositioner

at sikre sammenhæng mellem selskabets aktiviteter og formål

Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til “Kontoret for særlige anliggender”, som vælges for ti år ad gangen. Genvalg kan finde sted. “Kontoret for særlige anliggender” konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med en generalinspektør og andre poster som skønnes relevante. “Kontoret for særlige anliggender” mødes, når en eller flere medlemmer finder det nødvendigt. “Kontoret for særlige anliggender” er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på møder i “Kontoret for særlige anliggender”, men alene ved personligt fremmøde, virtuelt eller IRL. Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelighed er generalinspektørens stemmeafgivning udslagsgivende.

Stk. 3: “Kontoret for Den Humoristiske Internationale”

Kontoret består i skrivende stund af selskabets stiftende medlemmer: Lars Møller, Kim Okkels, Thomas Smidt Madsen samt Christen Møller. Kontoret er selvsupplerende.

Formålet for arbejdet i kontoret er at bestyre en særlig foreningskonto til fremstilling og drift af en John Cleese Aerostat (varmluftsballon). Denne skal svæve over landet, og således forbinde beskuere fra alle verdens folkeslag med humoren som det bindende middel.                                                 ,

Ændring af dette formål og vedtagelse af fremtidige andre formål kan kun finde sted efter vedtagelse på generalforsamlingen og i enighed med samtlige medlemmer af “Kontoret for Den Humoristiske Internationale” (jfr. §10).

Stk. 4: Andre kontorer

Oprettelsen af et kontor sker for at give de bedste og mest frie udfoldelsesmuligheder for de af selskabets medlemmer, der samarbejder indenfor et givet område. Et kontor konstituerer sig umiddelbart efter oprettelsen ved bl.a. udnævnelse af en kontorchef. Kontorchefen har ansvaret for kommunikationen med resten af selskabet.

Stk. 5: Præsidiet

Præsidiet er sammensat af honorære præsidenter uden beføjelser.

7: DRIFT

Selskabets drift finansieres gennem kontingent og donationer. “Kontoret for særlige anliggender” iagttager, at gældende regler for modtagelse af donationer, told- og skattemæssige regler, samt dansk og udenlandsk lovgivning på området, følges. “Kontoret for særlige anliggender” påser, at selskabet drives i overensstemmelse med gældende lovgivnings krav.

Til at forestå selskabets daglige administrative ledelse, kan “Kontoret for særlige anliggender” frit vælge og ansætte en administrator. Denne kan ansætte yderligere nødvendig medhjælp. Ansatte kan indvælges i “Kontoret for særlige anliggender”.

8: REGNSKAB OG REVISION

Selskabets regnskabsårti er fra 1. januar til 31.december. Regnskabet består af driftsregnskab og status. Der aflægges særskilt regnskab for den særlige foreningskonto til fremstilling og drift af en John Cleese Aerostat (varmluftsballon).

Regnskabet revideres af en af “Kontoret for særlige anliggender” valgt statsautoriseret eller registreret revisor subsidiært af en på generalforsamlingen valgt revisor.

9: GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Adgang til generalforsamlingen har alle registrerede medlemmer.

Den tiårlige generalforsamling holdes i perioden mellem sidste weekend i august til første weekend i september og sammenkaldes med to ugers varsel med en e-mail til hvert medlem samtidig med angivelsen af dagsordenen. Medlemmerne er selv ansvarlige for at sikre, at den i selskabet registrerede e-mail er gangbar.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: valg af dirigent: valg af referent; beretning (som dækker aktiviteterne i det forudgående regnskabsårti) ved generalinspektøren; fremlæggelse og godkendelse af tiårsregnskabet; fastsættelse af kontingent; valg til “Kontoret for særlige anliggender”; indkomne forslag; eventuelt.

Indkomne forslag fra medlemmer skal senest afgives otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når “Kontoret for særlige anliggender” finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 2/3 af selskabs medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det.

Alle registrerede medlemmer kan stemme. Stemmeretten indtræder 3 måneder efter henvendelse om og godkendelse af optagelse i selskabet. Afstemning skal ske skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem forlanger det. Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen anførte punkter samt vedtagne ændringsforslag til disse (jfr. §10). Ved afstemning gælder i almindelighed simpel stemmeflerhed jfr. dog om vedtægtsændringer og selskabets opløsning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen, men alene ved personligt fremmøde. Hvert medlem har én stemme.

10: VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor mindst 10 af selskabets medlemmer er mødt op.

Formålet for arbejdet i “Kontoret for Den Humoristiske Internationale” kan ikke ændres medmindre dette sker i enighed med samtlige medlemmer af “Kontoret for Den Humoristiske Internationale” (jfr. §6 stk. 3).

Til selskabets opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige selskabs medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan “Kontoret for særlige anliggender” – senest 14 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Indkaldelse af en ny ekstraordinær generalforsamling kan kun ske, såfremt mindst 2/3 af medlemmerne fremmødt på den ordinære generalforsamling stemmer herfor.

11: TEGNING OG HÆFTELSE

Selskabet forpligtes ved underskrift af generalinspektøren, som kan meddele én eller flere af selskabets ansatte og/eller medlemmer fuldmagt til at modtage indbetalinger og til at betale indgående forpligtelser.

Selskabet hæfter kun for sine forpligtelser med den til selskabet til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke selskabets medlemmer, “Kontoret for særlige anliggender” eller ansatte nogen personlig hæftelse.

Vedtaget på generalforsamlingen i 6. september 2008.

Attesteret af generalinspektøren, Lars Møller, på vegne at kontoret for særlige anliggende.

Start typing and press Enter to search